Algemene voorwaarden Mijn PZP

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijn PZP.

1. Wat bedoelen we met...

Declaratie: een rekening van een zorgverlener die je hebt ingediend.

Inloggegevens: Je DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord met een controle via SMS of via de DigiD app. Ben je een niet-Nederlandse burger en heb je daarom geen DigiD? Dan bieden wij de aansluiting via EUlogin aan. Zodra jouw land van herkomst deze toegang ondersteunt, kan je van deze mogelijkheid gebruik maken.

Inloggen/ingelogd: de toegang die je krijgt of hebt gekregen tot Mijn PZP door middel van de inloggegevens via de overheidsdienst DigiD of EUlogin.

Meeverzekerde: iemand van 16 jaar of ouder die is meeverzekerd op een bij ons afgesloten verzekering.

Politie Zorgpolis (PZP): een samenwerking tussen de Commissie PZP en CZ.

Mijn PZP: de dienst die we je bieden om digitaal gegevens met ons uit te wisselen via pzp.mijnzv.nl.

Opdracht: een opdracht en/of bericht die je via Mijn PZP indient.

Jij/je/jou/jouw: de persoon die gebruikmaakt van Mijn PZP en Verzekeringnemer of Meeverzekerde is.

Verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten en op wiens naam de polis staat.

Wij/we/ons/CZ: owm Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar u.a. en owm Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar u.a. Risicodragende verzekeraar van het label PZP

2. Aanmelding Mijn PZP

2.1 Je kunt Inloggen bij Mijn PZP, als dit voor jou geldt:

 • Je hebt een verzekeringsovereenkomst of in de afgelopen 3 jaar een verzekeringsovereenkomst bij de PZP gehad;
 • Je bent 16 jaar of ouder;
 • Je hebt in het verleden geen onregelmatigheden bij het declareren gehad.

Met jouw Inloggegevens zet je ook een elektronische handtekening.

2.2 De redenen waarom je moet Inloggen, zijn:

 1. het beveiligen van Mijn PZP;
 2. je identificatie aan de PZP;
 3. het rechtsgeldig doorgeven van Opdrachten.

2.3 Je Inloggegevens en het gebruik hiervan zijn strikt persoonlijk en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jou. Bewaar je DigiD-gebruikersnaam (of EUlogin) en het wachtwoord niet bij elkaar.

2.4 Verlies je jouw Inloggegevens? Of vermoed je misbruik, ontvreemding of het op andere manier in handen raken van je Inloggegevens? Meld dit dan meteen telefonisch of per e-mail aan ons.

2.5 Wij maken ten behoeve van het Inloggen gebruik van een Identity Provider. Wij waarborgen jouw privacy zoals beschreven staat in artikel 4.

3. Gebruik van Mijn PZP

3.1 Je zorgt ervoor dat je apparatuur, verbinding en software geschikt en veilig zijn voor het gebruik van Mijn PZP. De kosten voor afname, aanschaf en gebruik hiervan komen voor jouw rekening.

3.2 Je handelt in lijn met de door CZ vastgestelde verzekeringsvoorwaarden bij het gebruik van Mijn PZP.

3.3 Je kunt de Opdrachten versturen en gegevens inzien in Mijn PZP. Je ziet een melding als een digitale verzending succesvol is verlopen.

3.4 Ben je Verzekeringnemer? Dan kun je ook gegevens van je Meeverzekerden (ook die jonger zijn dan 16 jaar) wijzigen en inzien, behalve de volgende gegevens:

 • wijzigen e-mailadres
 • wijzigen telefoonnummer
 • wijzigen keuze om post op papier of digitaal te ontvangen
 • aan- en afmelden voor het klantenpanel
 • inzien medische gegevens, zoals akkoordverklaringen en detailgegevens van het zorgverbruik (dit geldt alleen voor Meeverzekerden van 16 jaar en ouder)

3.5 Ben je Meeverzekerde en wijzig je iets dat betrekking heeft op de polis? Dan wordt de Verzekeringnemer hiervan op de hoogte gebracht door ons.

3.6 De PZP hoeft een Opdracht niet uit te voeren, als:

 1. voor het wijzigen van de gegevens toestemming nodig is van de PZP en we deze toestemming niet geven;
 2. we voor het wijzigen van de gegevens een handgeschreven handtekening op papier vereisen;
 3. de Opdracht niet volgens de gebruiksvoorschriften/verzekeringsvoorwaarden is doorgegeven;
 4. er niet is Ingelogd bij het versturen van de Opdracht;
 5. de kwaliteit van de foto van de Declaratie zo slecht is, dat de gegevens op de Declaratie niet leesbaar zijn;
 6. eventueel aanvullende vragen niet correct zijn ingevuld;
 7. er andere zwaarwegende redenen zijn of overmacht is waardoor we de Opdracht/wijziging niet kunnen uitvoeren.

3.7 Je zorgt ervoor dat de Opdracht juist is. Wij voeren een Opdracht uit aan de hand van de door jou verstrekte instructies en gegevens.

3.8 Kunnen we een Opdracht om welke reden dan ook niet uitvoeren? Dan moet je ons nog steeds laten weten welke feiten of omstandigheden er veranderd zijn, als wij deze nodig hebben om je verzekering goed uit te voeren.

3.9 Ontvangen wij een Opdracht via Mijn PZP? Dan gaan we ervan uit dat dit bericht van jou komt als dit met je Inloggegevens is verzonden. Berichten die ons via Mijn PZP bereiken, worden geacht van jou afkomstig te zijn. Wij spannen ons ervoor in om de inhoud van de Opdrachten via Mijn PZP schriftelijk vast te leggen of reproduceerbaar te maken.

3.10 We mogen Mijn PZP op elk moment wijzigen, geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar maken (bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten) of beëindigen. Hierover informeren we jou dan wel.

3.11 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van:

 1. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van Mijn PZP;
 2. het te laat uitvoeren van een Opdracht;
 3. evidente onjuistheden in informatie die we je hebben gegeven;
 4. eventuele onjuistheden of onvolledigheden in informatie die je aan ons hebt gegeven;
 5. onbevoegd Inloggen, zolang je ons hiervan nog niet op de hoogte hebt gebracht;
 6. een Opdracht die je via Mijn PZP aan ons hebt verstuurd en niet of niet op tijd door ons is ontvangen.

Behalve als deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de PZP en/of CZ.

3.12 Het Inloggen telt als een elektronische handtekening. Dit heeft dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening op papier.

4. Je privacy

4.1 We vinden jouw privacy belangrijk. Daarom verwerken we in Mijn PZP alleen de gegevens die we nodig hebben voor het gebruik van Mijn PZP en het uitvoeren van je verzekering(en). Gaat het om persoonsgegevens? Dan doen we dat volgens de geldende privacywetgeving (vanaf 25 mei 2018; de Europese algemene verordening gegevensbescherming: EU 2016/679).

4.2 Wil je meer weten over hoe we met jouw privacy omgaan en wat je rechten en plichten zijn? Bekijk dan ons privacy statement.

5. Toepasselijkheid van de voorwaarden

5.1 Deze algemene voorwaarden hebben werking vanaf het moment dat je akkoord hebt gegeven.

5.2 Wij mogen deze algemene voorwaarden wijzigen. Als we dat doen, dan informeren we je hierover. Persoonlijk (bijvoorbeeld via e-mail) of indirect via pzp.nl. Ga je niet akkoord met de wijzigingen? Dan wordt je toegang tot Mijn PZP onmiddellijk beëindigd.

6. Beëindiging toegang/gebruik Mijn PZP

6.1 We mogen jouw gebruik van Mijn PZP beëindigen als:

 1. je de verplichtingen uit de gebruiksvoorschriften of deze voorwaarden niet volgt;
 2. je verzekering wijzigt, bijvoorbeeld bij overschrijving naar een andere verzekering;
 3. de dienst Mijn PZP stopt;
 4. je verzekering bij PZP stopt;
 5. Indien je de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert zoals bedoeld in artikel 5.2.

6.2 Als wij jouw gebruik van Mijn PZP beëindigen op grond van artikel 6.1a, dan stellen we je hiervan schriftelijk op de hoogte. Het stopzetten van de dienst Mijn PZP zoals vermeld in artikel 6.1c, kan plaatsvinden door een mededeling op pzp.nl.

6.3 Je kunt ook zelf het gebruik van Mijn PZP beëindigen. Dit kun je schriftelijk doen.

6.4 Als jouw gebruik van Mijn PZP beëindigd wordt, dan verwerken we alle nog niet uitgevoerde Opdrachten.

7. Risico bij gebruik Mijn PZP

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt als gevolg van het in verkeerde handen vallen van (medische gegevens) door onjuist gebruik van Mijn PZP of door gebruik van andere diensten, zoals bijvoorbeeld een cloud storage programma.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1 Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van Mijn PZP is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Bij geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.